عشق های امروزی
عشق های امروزی , جمله های عاشقانه,جمله های زیبا,متن های فوق العاده
جـــدایــی
جـــدایــی مــان ؛ 
هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ 
فقــط تــو رفـــتــی 
و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ 
ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمــــ 

| دوشنبه بیستم بهمن 1393 | VaHiD O
تنهام
مـَن تــَنهـآم , مـِـثـــ مـآهـی توویِ تـُنگـــــ فـِـکـرَم دَریـآستـــ , نَ آبـــ توویِ حوُض


برچسب‌ها: تنهام, جمله های زیبا
| پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 | VaHiD O
مخاطب خاص
مخاطب خآصــ !
خاص بودن خآصیت توئـه ..
تو همیشه خآصــ میـمونـی
چون سلیقـه منـی


برچسب‌ها: مخاطب خاص, جمله زیبا
| پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393 | VaHiD O
تا حالا شده
تﺎ ﺣﺎﻻ ﺷכﻩ כﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮܢܢ כﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟ ♡ 
כﻟتـ ﺑﺨﻮﺍכ כﺍכ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕـے ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ כﺳﺖ ﺍﺯﺳﺮܢܢ 
ﺑﺮכﺍﺭﯾﻦ ... 
ﻫﻤﻪ ﭼـے ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ... 
כﻧﯿﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻝﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ... 
ﻓﻘﻂ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮ פـﺎﻝ ﺧﻮכܢܢ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟ ♡ 
ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍכ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷـے ... 
ﺧﻮכﺕ ﺑﺎﺷﯽﻭﻫﻨכﺯﻓﺮﯾﺖ ﻭﺧﻮכڪﺎﺭﺕ ﻭﯾﻪ ڪﺎﻏﺬ .... ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכﻩ כﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍכ ﺗﻤﻮܢܢ כﺍﺭﺍﯾﯿﺖ ﺍﺯ 
כنـﯿﺎﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨכﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻪ؟؟ ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכہ ﺑﺸﯿﻨـے ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﻐﻞﮐﻨﯽ ... 
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﺧﻮכﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯽ 
ﻭﺑﺎﺧﻮכﺕﺑﮕـے : ﯾﻌﻨﯽ כﻣﺖ ﮔﺮܢܢ כﻧﯿﺎ ... 
ﻗﺸﻨﮓ ﻭﯾﺮﻭﻧﻢڪﺮכﯼ ... 
ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗڪﻮﻥ ﻧﺨﻮﺭכ ... ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻﺷכﻩ ﺗﻮﺍﻭﺝ ﺑﻐﺾ ﺍﺯﺗﻪ כﻝ ﺑﺨﻨכﯼ 
ﺗﺎﺍﮔﻪﮔﺮﯾـﮧ ﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﮏ ڪﻨﻦ ... 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻨכﻩ ﯼﺯﯾﺎﺩﻩ؟♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿכﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ 
ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺍﺯ ﺍﺷڪﺎے ﺷﺐ ﻗﺒﻠﺖ ﺧﯿﺲ ﺷכﻩ؟ 
ﺗﺎﺣﺎﻻﺷﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷـے 
ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﺕ ﻏﺮﻕ ﯾﻪﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟ ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכﻩ ﺷﻨﯿכﻥ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﺕ ﺯﺟﺮﺁﻭﺭ 
ﺑﺎﺷﻪ؟؟ ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכﻩ ﺭכﺷכﻥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺍﺷڪﯽ 
ﮐﻨـہ؟♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷــﺪہ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻫﻔﺘـہ ﺑـہ 
ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﯽ؟؟ ♡ 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷכﻩ ﻫﻤـﮧ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎے ﺑﻠﻨﺪﺕ ﯾﺎ 
ﭼﻪ ﻣﯿכﻭﻧܢܢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮﺥ ﺑﻮﺩכﻧﺖ ڪﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻦ 
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽڪכﻭܢܢ ﻧﺨﻮﺍﻥ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺻכﺍﺗﻮ ﺑﻔﻬﻤﻦ؟ ♡ 
ﺧﯿﻠــے ﺳﺨﺘـﮧ ...


برچسب‌ها: تا حالا شده, متن زیبا, متن عاشقانه
| سه شنبه سی ام دی 1393 | VaHiD O
سهم
✗ ڪســے رפ نـᓄـیشـﮧ بـﮧ زور عـاشِـقـ ڪَـرכ ܔܔܔ یـﮧ وَقتایــے یـﮧ چیزایــے سَهـᓄـتــ نیسـتــ ✔…!!!


برچسب‌ها: سهم
| سه شنبه سی ام دی 1393 | VaHiD O
حس تنهای آهنگ
مثل حس تنهای آهنگ گاهی که باما همراهن گاهن متولد یه روز و یک ماهن

مثل یه لحظه خیلی کوتاهن

مثل احساس حس لمسه دسته گلی که بهم دادی اشتباهن/...


برچسب‌ها: حس تنهای آهنگ
| جمعه پنجم دی 1393 | VaHiD O
ستاره
یه روز تو زندگیم بودی همین جا روبه روم بودی اما آرزوم نبودی

فکر میکردم از آسمون باید بیاد یه روزی اون تا آرزوم بشه تموم

یه اشتاهی کردمو دل تو رو شکستمو نمیبخشم خودمو

حالا پشیمون شدمو میخوام تو باشی پیشمو حق داری که نبخشی

شرمندتم که ستاره داشتمو دنبال اون میگشتمو

شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم

ستاره بود تو مشتمو تکیه میداد به پشتمو احساس شو میکشتمو

احساس تو میکشتم

 


برچسب‌ها: متن ترانه ستاره, اهنگ ستاره حمید عسکری, متن آهنگ ستاره حمید عسکری
| سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 | VaHiD O
قسم
به یاد رفتنت هر شب به راهت خیره میمونم

چه حالی دست من دادی 

من از لطف تو ممنونم 

به بد حالی من آفتادم/ من از تنهایی ترسیدم

تقاص رفتنت رو من/ دارم تنهایی پس میدم

تو که پای قسم خوردن /همیشه اسمم اوردی

کسی که عاشقت بودو /خودت از پا در آوردی

شریک لحظه های من شریک قلب کی میشه

برات فرقی نداشت انگار غرورم بی تو زخم میشه

مهم نیست برنمیگردی خاطرات تو نمیپوسه

جای تیغت روی قلب من هنوز زخمامو میبوسه

مهم نیست بی تو آینده چه دردی رو به من میده

چه فرقی میکنه تقدیر چه خوابی واسم دیده


برچسب‌ها: قسم
| شنبه بیست و دوم آذر 1393 | VaHiD O
به یاد رفتنت هر شب
به یاد رفتنت هر شب به راه تِ خیره میمونم

چه حالی دست من دادی من از لطف تو ممنونم

به بد حالی افتادم من از تنهای ترسیدم تقاص رفتنت رو من دارم تنهای پس میدم

توکه پای قسم خوردن همیشه اسمم اوردی

کسی که عاشقت بودو خودت از پا در آوردی

شریک لحظه های من شریک قلب کی میشه

برات فرق نداشت انگار غرورم بی تو زخم میشه 


برچسب‌ها: به یاد رفتنت هر شب
| سه شنبه هجدهم آذر 1393 | VaHiD O
غم کمی نیست
آخرین باره میبینمت وای غم کمی نیست

بر نمیگردونم رومو نباید بغضم ببینی

پیش چشمات گریه خوب نیست ولی اشک پره تو چشمام

نا امیدم اما کاش بشه تو بمونی برام

اخه دیدن تو قلبت داره یکی میشنه به جام

رفتم از دلت اما تو دل من میمونی تو مثل تنهایی

توی دل من میمونی تو دوست دارم میدونی تو


برچسب‌ها: غم کمی نیست
| دوشنبه دهم آذر 1393 | VaHiD O
نپرس چرا
با تو شروع شد همه چیم دنیام به هم ریخت

وقتی که چشماتو دیدم یه هو دلم ریخت با تو شروع شد عاشقیم

با تو شروع شد رویاهام

نگاه من به زندگی با تو عوض شدش برام

نپرس چرا نپرس چطور نمیتونم برات بهونه بیارم ااما فقط بهت میگم دوست دارم دوست دارم دوست دارم 

یعنی نگاهت کافی بود دنیامو زیر رو کنه

مگه دل من میتونه بهتر از عشقتِ چیزی آرزو کنه

بخوابی سر بختم امد نبضم از اون لحظه فقط به خاطر تو بود میزد

| جمعه هفتم آذر 1393 | VaHiD O
چرا عشقم نخواست
اون دلش پیش یه احساسه دیگس خوب این میدونم

میدونم من نمیخواد این از چشماش میخونم

من واسش فرقی ندارم که برم یا که بمونم

نمیخواد عشقم دیگه خودم این میدونم

چرا عشقم نخواست واسه چی نموند کنارم مگه بهش نگفته بودم کسی رو جز اون ندارم

میدونست عاشقشقم من میدونست براش میمیرم میدونست آرومه قلبم وقتی دستاشو میگیرم

دیگه رفته از کنارم بودنش با من محاله

چرا عشقم نمیخواست این هنوز برام سواله


برچسب‌ها: چرا عشقم نخواست
| دوشنبه سوم آذر 1393 | VaHiD O
آره تو راست میگی
آره تو راست میگی که بد شدم آروم

میگی که جون به لب شدم امشب

بمون اگه بری چیزی درست نمیشه

ساده نمیشه بی خبر بری عشقم

بگو نمیشه بگذری از من بگو کنارمی همیشه

تو رو خدا ببین چه حالیم نگو که میری

دلم میخواد که دستامو بگیری نرو بدون تو شکنجه میشم

پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم اخریشه کسی واسم شبیه تو نمیشه

بمون الاهی من واست بمیرم

 


برچسب‌ها: آره تو راست میگی
| چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | VaHiD O
اشتباه
من :) وابستگی موقعی شروع شد که هر لحظه با تو بودم

تو :) برات تازگی داشتم و شاید خوشت میومد اوایل از من

من :) اعتماد وقتی حس میکردم که فکر میکردم فقط مال منی

تو :) تکراری شدن من تنوع طلبی تو

من :) اعتماد ها هم با دیدن چیزی که نباید میدیدم نابود شد

تو :) خسته شدن تو نابود شدن من

من :) جدایی ... نبودن تو اسرار کردن از من

تو :) سکوت

بی خبری :) غرور

اِشتباه

| شنبه دوازدهم مهر 1393 | VaHiD O
به این دلتنگی عادت دارم هر روز
آهنگ های قشنگی که گوش میدی و دلت میخواد بنویسی شون 

اینترنت قطع/نوشتنشون/روی تصویر/چنتا عکس/رنگ سبز/...


برچسب‌ها: عادت, دلتنگی, جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا
| جمعه چهارم مهر 1393 | VaHiD O
تقصیر منه یا تو !!!


برچسب‌ها: تقصیر
| جمعه چهارم مهر 1393 | VaHiD O
یا من انتخاب کن ...
خط 7 (راحت) اشتباه شنوایی یا نوشتاری بوده :دی (راه تِ) درستش هست

| جمعه چهارم مهر 1393 | VaHiD O
چه غمگینه چه غمگینه

| جمعه چهارم مهر 1393 | VaHiD O
ستاره
یه روز تو زندگیم بودی همین جا روبه روم بودی آما آرزوم نبودی

فکر میکردم از آسمون باید بیاد یه روزی اون تا آرزوم بشه تموم

یه اشتبهای کردمو دل تو رو شکستمو نمیبخشم خودمو

حالا پشیمون شدموُ میخوام تو باشی پیشموُ حق داری که نبخشیِ

شرمندتم که ستاره داشتمو دنبال اون میگشتموُ

شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم

ستاره بود تو مشتموُ تکیه میداد به پشتمو

احساس شو میکشتموُ احساس تو میکُشتم

 


برچسب‌ها: ستاره
| سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | VaHiD O
محدودیت
واسه دل بریدن از من پی یک بهونه بودی

تو من زدی شکستی شبی که دیونه بودی

خودتو دیوونه کردی که دلم باهات نمونه 

من دلم میخواست بمونم توی اون دیونه خونه

برام سنگین محدودیت از تو منِ بی جرم محکومیت از تو

منِ بیچاره محرومیت از توی که تو ذهنت ساختی

یه دشمن از من

برات آسونه دل کندن از من

نموندن از تو هی موندن از من

| جمعه بیست و یکم شهریور 1393 | VaHiD O
آرامش
بیشتر از این آرامش از روزگار من نگیر

تو بهترین آرزومی تو آرزوی من نمیر

پر میشه از نبود تو پیمونه چشمای من

نباشی بی تو میشکنم ویرون میشه دنیای من

تو شعله دار عشقمی

تو شام بی چراغ من 

شعله تو ور دار بیار 

تو بی کسی سراغ من

تو این محاله بودنت

چه خوبه که شتاب کنی


برچسب‌ها: آرامش
| شنبه هشتم شهریور 1393 | VaHiD O
اعتراف
چی شده که نبود منِ برای تو جالب شده
تموم دنیای تو رو دوری من صاحب شده
عجیب واسه من که تو احساس دلتنگی کنی
برگردی از تصمیم تو بگی به من فکر میکنی
موندم که چی شد دلت جرعت رفتن به تو داد
به زهنتم خطور نکرد چی ممکنه سرت بیاد
دنیا چه تخفیفی واسه خطای امثال تو داشت
برای جرم دل کُشی پیگرد قانونی نذاشت

| پنجشنبه ششم شهریور 1393 | VaHiD O
نفرین
نفرین به این دل دیونه هرچی که میکشم از اونه

هرچی میخوام هیچی نگم انگار نمیشه بسه به دنبالم میاد ول کن نمیشه

داری دیونم میکنی ای دل خسته چیکار به کار من داری ای بابا بسهِ

بیخیال تو شُدم ازت گذشتم ول کن دیگه حال ندارم بعدشِ شکستمِ

نفرین که دستی دستی غرورم شکستی با یه نگاه ساده اِین بلور شکستی 

فکر نمیکردم که بخوای به این زودی بِبازی با خنده های سر سریش به این زودی بسازی

هرچی کشیدم از تو بود اما دیگه تموم شد ما که ازت گذشتیم عمرم فقط حروم شد

| دوشنبه سوم شهریور 1393 | VaHiD O
میدونم یه وقتای دلت برام تنگ میشه
میدونم یه وقتای دلت برام تنگ میشه

تو خیابون نگاه میکنی از پشت شیشه

اون که از پشت درختا میگذره شاید منم !!

که دارم تنهای با یاد تو پرسه میزنم


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | VaHiD O
میدونم
میدونم چشمای رنگی ندارم

صورت خیلی قشنگی ندارم

میدونم کوچیکه خونم میدونم

خیلی بی نام نشونم میدونم

میدونم ساده است لباسم عزیزم

واسه تو یه ناشناسم عزیزم

 صدای خوبی ندارم میدونم

برای عشق تو اما میخونم

 


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | VaHiD O
مثل دیونه هام
دوباره نبودن تو کنارموُ دوباره پیش کشیدن قبلا

دوباره ساز رفتن !!! مثل دیونه هام

هنوز کار دار ها نقاشی تو میگم مثل دیونها تا صبح نگاش کردم تا ببنمت مثل گُل بودی کشیدمت...

این دقیقه ها سخت میگذره چرا نمیمیرم خیلی عجیبه ها مثل دیونه هام

... تو گفتی بیا از نوع شروع بکنیم و تا طلوع بدوُیم

بس کن گفتم پشیمونیت خیلی نزدیکه اگه قرار بود بمونی کهِ نمیرفتی کهِ

دل من بشکنی یو الان خوش باشی با یهِ مرتیکهِ

| دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | VaHiD O
سو تفاهم
ساکت سردی نمیگی چیزی توی دلت حرفاتو میرزی

کمی نگاتو مهربون تر کن سو تفاهم شده باور کن

آره سو تفاهم پیش میاد ولی نه این همه تلخ زیاد

باید تنها بمونی با خودت میده تنهایی آرامش بهت

دلگیرم از شبای تکراری شب های که چشم هم نمیذاری

حال منم نداره تعریفی خسته شدم از بلا تکلیفی رابطه

مون به تار مو بنده من ولی خوش بینم به آینده

با این که تو قلبت آشوبه تنها بودن اما واست خوبه


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | VaHiD O
دیگه بسه
دوباره خواب شو دیدم من لعنتی دوباره 

من هنوز عاشقم ای وای با یه قلب تیکه پاره

چقدر خواب میبینی مرد دیگه بسه

بیا از عشقی برگرد دیگه بسه

اون تو رو فراموشت کرد دیگه بسه


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | VaHiD O
دیگه زندگیم داره ته میکشه
دیگه زندگیم داره تهِ میکشه از دلم پیدا شو آخرشه

نه بمون شاید بازم جون بگیرم

نه برو میخوام که راحت بمیرم

نه بشین که سر رو شونت بزارم

نه پاشو که دیگه دوست ندارم

نه نه بیا ... بیا و دستامو بگیر

بیا توم ... با من بمیر عشق من


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | VaHiD O
میدونم
میدونم

میدونم

واسه عشق تو آما میخونم عشق من

میدونم تو کار این عشق میمونم

میدونم این دفعه رو نمیتونم

میدونم به پای این عشق میسوزم

من تو ماجرای این عشق میسوزم

میدونم که دارم کم میارم 

میدونم که دیگه خوابم نمیبره

میدونم ثانیه هام نمیگذره

میدونم که گریه هام بی اثره دلت از چشمای من بی خبره عشق من


برچسب‌ها: جمله عاشقانه, جمله احساسی, جمله زیبا, جمله قشنگ
| چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | VaHiD O
AbouT

<-BlogAbout->
DesiGn
|TW|
CateGories
AuthorS
OtheR
مطالب وبلاگ 90 درصد مطالب وبلاگ از روی آهنگ های که گوش دادم مینویسیم خودم :) ------------- اینترنت ... کسی مارو نمیشناسه ... مخفی هستیم ... باید همه کار کنیم؟؟ !!! سیع کنیم تو اینترنت هم خودمون باشیم